Vakblad Sociaal Werk nr. 2, 2020

  Het buurthuis is van iedereen; strategieën van sociaal werkers rond diversiteit in de grote stad| Sociaal werk een sterk merk: gemeenschappelijke beroepsidentiteit geeft het vak body en geloofwaardigheid.

  Nieuws

  Erna werkt als cliëntondersteuner, gedetacheerd vanuit MEE, in een wijkteam. ‘Met een klein crisisteam op het gemeentehuis en de rest vanuit huis wordt er gewoon doorgewerkt. Een deel van de hulpvragen verandert nu natuurlijk wel. Veel therapie, dagbesteding en andere samenkomsten zijn afgelast. Gezinnen waar geweld speelt zijn extra kwetsbaar. In het geval van sommige cliënten en gezinnen waar veel kwetsbaarheid speelt, en waar wij bijvoorbeeld casusregie voeren, moeten we de vinger extra aan de pols houden. En ondertussen lopen aanvragen voor ondersteuning en indicatiestelling ook gewoon door.’

  Thuis voelen in een diverse wijk

  In buurthuizen komen mensen met verschillende achtergronden samen. Overbruggen mensen uit diverse groepen daar ook de onderlinge verschillen? En wat doen sociaal werkers aan die ontmoeting en verbinding?

  Mantelzorger voor moeder

  Een alleenstaande man van 66 jaar wordt door de POH aangemeld bij het maatschappelijk werk. De POH komt geregeld voor controles bij zijn moeder en zij heeft haar zorgen uitgesproken over haar zoon tegen de POH. De POH komt ook bij de zoon voor controles. Hij heeft een CVA gehad en een drankprobleem.

  Mens erger je niet

  Ik ben dol op spelletjes spelen; thuis met de kinderen, als teambuilding met mijn collega’s in een escaperoom, maar ook tijdens de gesprekken met mijn cliënten. Het is soms hard werken om in contact met een cliënt niet geprikkeld te raken en the game samen tot een goed einde te brengen.

  De welzijnscoach

  Welzijn op Recept is een interventie waarbij zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken en zorgverleners uit de eerste lijn mensen met psychosociale problematiek doorverwijzen naar een welzijnscoach. Wat houdt het werk van welzijnscoaches in en hoe ziet hun aanpak eruit? Hoe moeten we hen positioneren? Drie welzijnscoaches aan het woord.

  Ggz-agogen, jullie zijn nodig!

  Om herstelgericht werken en ambulantisering in de ggz echt vorm te geven, is de ggz-agoog onmisbaar, zo betoogt Arie Hordijk. Zij vormen de verbindende schakel met het ‘gewone’ leven en bieden tegenwicht tegen de stoornisgericht aanpak.

  Een sterk merk

  Hoe kunnen we met een gemeenschappelijke beroepsidentiteit sociaal werk sterker neerzetten en uitdragen, zo vroeg Jan Willem Bruins zich af in het vorige nummer. Kunnen pleegzorgwerkers, bedrijfsmaatschappelijk werkers, raadsonderzoekers, jeugdbeschermers en jeugd- & gezinsprofessionals zich voegen naar de overkoepelende beroepsnaam ‘sociaal werker’? En willen zij zich onder de BPSW als beroepskoepel verenigen? Thomas Heyman reageert en pleit voor sociaal werk als sterk merk.

  De vele beelden van integraal werken

  Integraal werken is het toverwoord om de complexe vraagstukken in het sociaal domein tegemoet te treden. Maar onduidelijk is wat precies te verstaan onder integraal werken. Het perspectief erop kan namelijk nogal verschillen. Vier Werkplaatsen Sociaal Domein onderzochten de beelden van integraal werken.

  Claim je professie

  Uitholling of erosie van ons beroep? Jan Willem Bruins deed een oproep om mee te denken over de identiteit van het beroep. Die erosie ervaren wij als maatschappelijk werkers in Katwijk bij de Poli Huntington van Topaz niet. Aangezien wij trotse maatschappelijk werkers zijn in een multidisciplinaire context, willen we graag ons steentje bijdragen aan dit debat door te laten zien wat we doen.

  ‘In vijf jaar zijn we heel goed op elkaar ingespeeld’

  Tilburg is uitverkoren als Beste Overheidsorganisatie van het jaar 2019. De sociale professionals in de stad hebben ongetwijfeld aan die prijs bijgedragen. Diverse welzijnsorganisaties zijn gevestigd in de Hasseltse kerk, gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Hier zitten organisaties als ContourdeTwern, de Openbare Bibliotheek, Kinderstad, Jongerenwerk, Thebe thuiszorg/wijkverpleging en het ROC. Ook Ellen Schakel (43) werkt in die kerk, bij De Toegang team Oud Noord. Het is de toegang voor ondersteuningsvragen op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.

  Boeken

  Louis Blankenberg was 18 jaar toen hij samen met zijn broer van 16, zusje van 13 en een vriend van 17 op 1 januari 1871 het Genootschap Liefdadigheid naar Vermogen (LNV) oprichtte. Zij wilden het verschil maken: intensief en direct persoonlijk contact, bevorderen van zelfhulp, geen onderscheid naar geloof en maximaal vijf gezinnen per vrijwilliger. Het genootschap hielp met het verstrekken van renteloos voorschot, het saneren van schulden en bemiddeling naar werk. De werkwijze van LNV werd in Amsterdam maar ook landelijk toonaangevend. LNV werd de bakermat van het moderne sociaal werk, maar bevorderde ook de samenwerking binnen de gemeente.

  Weloverwogen afwijken

  In deze rubriek zetten we uiteen wat sociaal werkers kunnen leren van uitspraken van het tuchtrecht. We bespreken uitspraken die sociaal agogen, maatschappelijk werkers en jeugd- en gezinsprofessionals betreffen. Voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers gaat het om het Registerplein. Voor jeugd- en gezinsprofessionals geldt het SKJ. Doel van het tuchtrecht is dat je als geregistreerde beroepsbeoefenaar kan worden beoordeeld op je professionele handelen. Hiervan kun je als professional en als beroepsgroep leren. De uitspraken van tuchtcolleges worden anoniem gepubliceerd. In deze rubriek lichten we een aantal tuchtzaken toe.

  Minder dwang, meer zorg op maat

  Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en heeft andere toepassingen, procedures en werkwijzen rondom verplichte zorg binnen de ggz. We schreven er eerder over; maar dit keer relateren we de wet aan de positie van naasten en de wettelijke status van de Familievertrouwenspersoon. Wat kan die in de praktijk betekenen?

  Beste professional in sociaal werk, BPSWeetjes

  Met dit bericht willen we allereerst ons respect tonen aan alle professionals die momenteel onder moeilijke omstandigheden hun belangrijke werk blijven doen. Soms met gevaar voor eigen gezondheid en met de verantwoordelijkheid anderen niet te besmetten. Je bent van grote betekenis voor mensen die juist nu soms extra begeleiding, ondersteuning en hulp nodig hebben.