Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Wat we doen voor je professie

De BPSW heeft meer dan 15 duizend volgers op LinkedIn. We delen daar vaak wat we doen voor de profilering en positionering van de professie. Toch viel me op in recente gesprekken met BPSW-leden dat lang niet iedereen op de hoogte is van wat we allemaal doen voor de belangenbehartiging van het beroep. We doen dat zowel voor de brede beroepsgroep sociaal werkers als voor specifieke vormen van sociaal werk. En steeds vaker: in de samenwerking met de ministeries, bij de gemeenten, in samenwerking met kennisinstituten, brancheorganisaties, het onderwijs en in de media. Graag deel ik enkele resultaten en ontwikkelingen die uit deze belangenbehartiging voortkomen, en die de positie van het sociaal werk en jou als professional verstevigen.  

Voor professionals in de ggz en de forensische zorg komt er een nieuw zorgprestatiemodel dat de huidige dbc’s gaat vervangen. De beroepen die voor bekostiging in aanmerking komen dienen een plaats te hebben in dit nieuwe model. Aanvankelijk was de organisatie van het zorgprestatiemodel vergeten de sociaal werkers in de ggz op te nemen. Dankzij de lobby en inzet van de BPSW zijn sociaal werkers en ggz- agogen weer toegevoegd aan de lijst van beroepen die voor bekostiging in aanmerking komen.

Voor professionals in de gehandicaptenzorg komt steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van het vakmanschap. De BPSW wordt op verzoek van het ministerie van VWS trekker van de zogenaamde arbeidsmarkttafel waar de ontwikkeling van vakmanschap voor de komende kabinetsperiode een belangrijk onderwerp wordt.

De BPSW gaat voor een betere samenwerking tussen professionals op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg binnen het project Met Andere Ogen (MAO) een aantal activiteiten organiseren waar de interprofessionele dialoog centraal staat. De BPSW zorgt ervoor dat schoolmaatschappelijk werkers hierin goed vertegenwoordigd zijn.

Veel professionals in wijkteams moeten steeds vaker individuele en collectieve werkwijzen combineren. De BPSW participeert in steeds meer netwerken om deze vormen van sociaal werk te promoten en vertegenwoordigen. In de wijkteams werken we met anderen samen aan een verbetering van de toegang. En voor de meer preventieve en collectieve werkwijzen werken we samen met het Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve bewoners (LSA) en organiseren we een strategisch overleg community development.

Voor professionals in de jeugdzorg is beroepsregistratie een belangrijk onderwerp. Inmiddels zijn 50.000 professionals SKJ-geregistreerd. Het register heeft twee doelen: het stimuleren van professionele ontwikkeling en het organiseren van collegiaal toezicht. Bij dat toezicht speelt het tuchtrecht een belangrijke rol. Over het belang van tuchtrecht zijn de meningen verdeeld. BPSW en SKJ zijn gestart met een ingrijpende modernisering van collegiaal toezicht en het tuchtrecht. Binnenkort wordt daarover meer bekend. In een pilot gaan we proefdraaien met de nieuwe opzet. In het kort komt het erop neer dat klachten zo veel mogelijk in een ‘lerend traject’ behandeld worden en dat tuchtrecht alleen nog voor bepaalde ernstige klachten zal gelden. Voor de ontwikkeling van het beroep is het ook belangrijk dat nieuwe kennis wordt ontwikkeld. Daarom is de BPSW één van de trekkers van de landelijke kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk. Er is veel nieuwe kennis nodig zodat sociaal werkers hun vak ook dit doen omdat professionals die lid zijn van de BPSW ons hiertoe in staat stellen. Misschien heb jij ook collega’s die van betekenis willen zijn voor hun professie. We hebben dit jaar een  aantrekkelijk kennismakingstarief. Slechts €75,- inclusief gratis abonnement op ons mooie vakblad. Alleen samen maken we sociaal werk sterk.

Meer weten over wat de BPSW de afgelopen jaren heeft gedaan en bereikt heeft als het gaat om beroepsontwikkeling en belangenbehartiging? Op onze website vind je twee infographics over deze onderwerpen: www.bpsw.nl/over-bpsw/beleid . Hier staat ook de koers van de BPSW voor de aankomende vijf jaar.

Door Jan Willem Bruins, directeur BPSW

Jezelf profileren: dit is wat ik doe, dit is mijn vak!

Petra Verhagen en Marion van de Wijdeven, voorheen docenten bij de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, schreven het boek Profileer jezelf als sociaal werker. Op woensdag 6 oktober kun je hun training volgen bij de BPSW School en leren hoe jij jezelf en je vak op de kaart zet. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe helpen Petra en Marion je hierbij?

Wat was de aanleiding om dit boek te schrijven en deze training te ontwikkelen?
Petra: ‘Als docent zag ik veel creativiteit bij presentaties van mijn studenten, maar het ontbrak vaak aan een stevig basisverhaal waarin zij goed konden verwoorden wat zij doen en waarom. En dat verhaal is nodig om jezelf en je vak op de kaart te zetten.’ Marion: ‘Literatuur over profileren en gesprekken met sociaal werkers vormden de basis voor boek en training.’

Waarom is het goed als sociaal werkers zich beter kunnen profileren?
Petra: ‘Het is een brede sector met veel verschillen- de werksoorten. Sociaal werkers moeten daarom zichtbaar maken: dit is wat ik doe en dit is de impact ervan, zodat zij bijvoorbeeld niet ondergesneeuwd raken in een wijkteam.’ Marion: ‘Het zijn professionals die niet vervangen kunnen worden door vrijwilligers en die een grote rol spelen bij het voorkomen van inzet van specialistische hulp. Daarnaast werken ze in diverse contexten en moeten ze dus steeds kunnen vertellen wat ze willen bereiken; met cliënten, in hun organisatie en bij hun financiers.’

Wat verstaan jullie eigenlijk onder profileren?

Marion: ‘Laten zien wat een ander van jou kan verwachten. Of het nu gaat om cliënten, bewoners, de gemeente, een fonds. Je profileren gaat verder dan jezelf laten zien op sociale media of tijdens een pitch. Je doet het ook tijdens je werk.’ Petra: ‘Dat bewustzijn is belangrijk. Het vraagt van je dat je dichtbij jezelf blijft. Zowel in je verhaal als in de middelen die je kiest om het te vertellen. Het gaat dan om vragen als: wat zijn mijn waarden, wat is mijn wereldbeeld en welke impact wil ik hebben?’ Marion: ‘In de training gaan we daar samen aan werken.’

Wat bieden jullie sociaal werkers in jullie boek en training?
Marion: ‘Dat basisverhaal, en we kijken naar mogelijke concrete online en offline middelen. Je gaat kiezen wat bij jou past; voor de een is dat LinkedIn en voor de ander een vlog. Alleen met je eigen verhaal en middelen kom je authentiek over. En je leert hierover methodisch na te denken; aan wie vertel ik mijn verhaal, wat wil ik ermee bereiken en met welke middelen. Sociaal werkers zijn gewend om methodisch te werken, dus dit past daar goed bij.’ Petra: ‘We kijken ook kritisch naar je taalkeuze en het variëren in taal, want het maakt verschil of je met cliënten praat of met een zorg- verzekeraar onderhandelt. Met al deze bagage heb je als professional praktische handvatten en meer zelfvertrouwen.’

Nieuwe Beroepscode in ALV van BPSW

Lizet Klein Nagelvoort

Op donderdag 17 juni vindt de Algemene Leden- vergadering van de BPSW plaats. Op de agenda staat ook de nieuwe Beroepscode voor professionals in sociaal werk. Lizet Klein Nagelvoort, beleidsmedewerker BPSW en projectleider, praat ons bij. ‘In 2019 startte de BPSW, samen met BCMB en andere belanghebbenden, met de ontwikkeling van de nieuwe beroepscode. Vorig jaar is mijn collega Jurja Steenmeijer (ethica) gaan schrijven en werden professionals en experts geconsulteerd. Eind mei hebben we een versie die we in juni willen voorleggen aan de leden van de BPSW.’
In de nieuwe beroepscode zijn bestaande beroepscodes uit de sector samengebracht. Hierin staan de centrale waarden en normen van professionals in sociaal werk. Lizet: ‘Met deze beroepscode laten sociaal werkers zien welke waarden en normen zij delen, ongeacht of ze jeugdprofessional, ggz-agoog, maatschappelijk werker, begeleider gehandicaptenzorg of opbouwwerker zijn. Bij het schrijven van de beroepscode is rekening gehouden met actuele wetgeving en is gekozen voor eenvoudiger taalgebruik. Dat laatste draagt bij aan een breed toegankelijke code.’ Op 17 juni wordt de conceptberoepscode ter besluitvorming voorgelegd aan de leden. Lizet: ‘Met de nieuwe beroepscode kunnen sociaal werkers zich profileren als een sterke beroepsgroep. Zij laten ermee zien dat zij staan voor hun beroepswaarden en -normen. Dat zorgt voor herkenbaarheid en duidelijkheid. Niet alleen voor professionals zelf, maar ook voor cliënten, werkgevers en financiers.’

Reactie op rapport Stelsel in Groei

De BPSW geeft regelmatig reacties op beleidsrapporten en concept-wetten. Recent deden we dat op het rapport Stelsel in Groei, een verslag van een analyse naar de financiële tekorten in de jeugdzorg. Het rapport gaat in op de oorzaken van de tekorten, en doet aanbevelingen om de tekorten te verminderen. Het samenwerkingsverband van beroepsverenigingen in het jeugddomein –waaronder de BPSW– geven in een gezamenlijke reactie hun visie op het rapport en de aanbevelingen.

De belangrijkste feedback is dat het rapport teveel uitgaat van de financiële dimensie, waar volgens de beroepsvereni- gingen de inhoud centraal zou moeten staan. Ook vanuit de inhoud is het mogelijk om tot besparingen te komen zonder verlies van kwaliteit en professionaliteit. Lees de reactie van de samenwerkende beroepsverenigingen via www.bpsw.nl/actueel/standpunten