Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Uitgelicht: de functiegroep GGZ ‘We werken samen aan een hoger doel: betere hulpverlening aan cliënten

De functiegroep GGZ van de BPSW behartigt de belangen van alle sociaal werkers die werkzaam zijn binnen de GGZ. Wat dit in de praktijk betekent vertelt Natasja Breugelmans, lid van de functiegroep.
Natasja Breugelmans

Waarom ben je lid van de functiegroep?
‘We leren veel van elkaar. We delen kennis vanuit verschillende invalshoeken. Sommige leden van onze groep zijn in loondienst, anderen zijn zzp’er, de een werkt meer ambulant, de ander in een intramurale instelling of een instelling voor begeleid wonen. De rode draad is wel altijd de GGZ. We werken samen aan een hoger doel: betere hulpverlening aan je cliënt. Ik ervaar daardoor meer werkplezier.’

Wat doet de functiegroep?
‘We bespreken en beantwoorden vraagstukken uit de praktijk, van onszelf, of vragen van andere leden van de vereniging. Welke knelpunten komen we tegen in de hulpverlening, aan welke maatregelen moet we ons houden, en wat maakt hulpverlening in tijden van corona juist wel mogelijk? Hoe kun je digitale hulpverlening makkelijker inzetten? Als een bepaald thema om verdieping vraagt, organiseren we een studiemiddag met een gastspreker.’

Zoals een succesvolle lunchbijeenkomst en studiemiddag over zingevende gespreksvoering.
‘Die zijn inderdaad heel enthousiast ontvangen. De workshop wordt nu in het aanbod van de BPSW school opgenomen. Volgend jaar gaan we aan de slag met het thema systemisch werken in de GGZ. Het valt ons op dat het in sommige delen van het land heel normaal is dat het hele systeem bij de hulpverlening wordt betrokken, en dat op andere plekken de hulpvrager centraal staat. Daar wordt het systeem eerder als belemmerend ervaren. Dit thema, en de contrasten tussen de regio’s, zijn interessant om uit te werken in een nieuwe studiemiddag.’

Jullie denken en praten ook mee over de nieuwe beroepscode sociaal werk die nu ontwikkeld wordt. Hoe gaat dat?
‘Ja, dat is nu heel actueel. De beroepscode gaat over ons beroep. We toetsen onszelf daar op. We lezen in de functiegroep de conceptteksten en bespreken per punt: zijn we het hier mee eens? Is dit ethisch? Kritische punten geven we mee aan de beroepsvereniging. Op die manier heb je invloed op je beroepscode, en draag je bij aan een goede uitvoering van je beroep.’

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE FUNCTIEGROEP
De functiegroep GGZ vergadert 5 keer per jaar. Leden zijn werkzaam in de intra- en extramurale ggz, zowel in loondienst als zelfstandige. Wil je meer weten over de functiegroep? Een vergadering bijwonen of lid worden? Mail dan naar info@bpsw.nl.
Meer informatie over de functiegroep vind je hier: www.bpsw.nl/ functiegroep-ggz/

Door Berber Rip

Even voorstellen: Nieuwe beleidsmedewerker BPSW Lizet Klein Nagelvoort

Wat ben ik blij dat ik het mag delen: ik ga voor de vereniging BPSW werken! Dat ga ik met veel enthousiasme en drive voor de professie sociaal werk en de professionals in het sociaal werk doen. Ik denk dat we – ook in ongekende tijden van crises – als BPSW een krachtige en verbindende rol hebben om ook onze stem te laten horen.

In de afgelopen tien jaar heb ik gewerkt in het maat- schappelijke veld. Ik startte als ouderenwerker in de wijken Geitenkamp en Presikhaaf (Arnhem) waarna ik onder andere als opbouwwerker op de Veluwe heb gewerkt aan sociaal werk in de buurt. In de afgelopen vier jaar heb ik als manager bij vereniging Humanitas, samen met het team, afdeling Utrecht opgebouwd. Later in combinatie met afdelingen in Amersfoort, Heuvelrug, Lelystad-Dronten en de Noordoostpolder.

Omdat ik graag wilde onderbouwen ‘waarom doen we wat we doen’ en mij theoretisch verder wilde ontwikkelen, volgde ik in 2014 de deeltijd-Mas- ter Social Work in Nijmegen. Midden in de drie decentralisaties heb ik onder andere les gehad van Marcel Spierts, Jeroen Gradener, Mariël van Pelt, Hans Oostrik en Hans van Ewijk over social casework, social groupwork en community development. Ook in de literatuur leerde ik: social work is te belangrijk om bescheiden te blijven.

Vanaf 1 november ben ik vanuit de BPSW aan de slag om onze stem te laten horen. Dat doe ik graag samen met de vele professionals die actief zijn in het sociaal werk. Ik ga me vooral bezighouden met de thema’s wijkgericht werken, onderwijs en het jeugddomein. Dat doe ik onder andere vanuit bestaande structuren in functiegroepen, regionetwerken, spreekuren, maar ik kijk ook graag daarbuiten. Heb je zin om mee te doen? Ik hoor het graag via e-mail: lkleinnagelvoort@bpsw.nl of telefoon: 030 294 86 03.

Solidariteit tussen sociaal werkers maakt veel mogelijk

What’s in it for me?’ zie ik weleens als graffiti op gebouwen of bruggen. Een tekst die zowel duidt op toenemende individualisering als op een gemis aan solidariteit in onze samenleving. Het is een feit dat traditionele gemeenschapszin steeds schaarser wordt. Toen vrijwel iedere Nederlander nog lid was van een religieuze gemeenschap of z’n leven lang in hetzelfde dorp bleef wonen, was het meer vanzelfsprekend deel uit te maken van een gemeenschap

Een dergelijk ‘wij’ wordt mede door de moderne super- diversiteit steeds schaarser in onze samenleving. Moderne gemeenschappen of community’s zijn vluchtiger van aard en je moet een behoorlijke digitale en sociale behendigheid hebben om deel te nemen. Hoogleraar ‘Polarisatie & Veerkracht’ Hans Boutellier noemde onze samenleving daarom een improvisatiemaatschappij. En emeritus-hoogleraar Maatschappelijk Werk Hans van Ewijk sprak van een steeds complexer wordende maatschappij. Professionals in sociaal werk hebben dagelijks te maken met de toenemende complexiteit van sociaal functioneren, zowel in de dagelijkse leefwereld als in de systeemwereld. Maar dat eroderende ‘wij’ treft ook de professionals zelf. Het beroep lijkt steeds vaker in modieuze functienamen te fragmentariseren. En dat moeten we niet laten gebeuren. Solidariteit van sociaal werkers met elkaar is ook hier nodig. Bijvoorbeeld door samen een beroepsvereniging mogelijk te maken. Het is dan ook bijzonder dat de BPSW – een beetje tegen de tijdgeest in – ieder jaar groeit. Leden van de BPSW maken met elkaar het volgende mogelijk:

  • Een goede positionering en profilering van een herkenbare beroepsidentiteit, bijvoorbeeld door een gemeenschappelijk beroepsprofiel en een gemeenschappelijke beroepscode. Dit is extra belangrijk nu ons beroep in steeds meer verschillende functienamen uiteen lijkt te vallen;
  • Dat je je beroep met voldoende professionele autonomie kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met een beroepscode positioneer je je stevig als professional. Dat betekent ook dat de kern van je beroep los staat van de aard van je dienstverband (als werknemer, ambtenaar of zelfstandige);
  • Dat professionals in sociaal werk invloed hebben op nieuwe wetgeving die hun werk of de doelgroepen direct aangaat. De BPSW is regelmatig betrokken bij consultaties over nieuwe concept-wetten en probeert zo invloed te hebben op nieuwe wetgeving. Voorbeelden op onze site onder ‘standpunten BPSW’;
  • Dat professionals een eigen stem hebben bij de ministeries, de gemeenten en de financiers. Bijvoorbeeld in de actieprogramma’s van het ministerie ‘Zorg voor de Jeugd’, ‘Volwaardig Leven’ en ‘Ontregel de zorg’;
  • Dat je beroep in aanmerking komt voor financiering. Van belang bijvoorbeeld voor alle professionals die werkzaam zijn in de ggz: als ons beroep niet vertegenwoordigd wordt door een beroepsvereniging, kun je niet opgenomen worden in het nieuwe ‘Zorgprestatiemodel’ Voor sociaal werkers en ggz-agogen hebben we dit ook voor de komende jaren weer geregeld;
  • Dat je de mogelijkheid hebt deel te nemen in een beroepsregister. Dat is belangrijk voor je professionele ontwikkeling, kwaliteitsborging van de professie en soms ook voor erkenning of financiering. Naast onze zorg voor de beroepsregisters bij SKJ en Registerplein hebben we net een nieuw register voor casemanagers dementie geopend. Ook voor sociaal werkers die werkzaam zijn als POH-GGZ, zorgen we dat zij zich kunnen registreren (dat is een eis van de verzekeraars);
  • Dat we agenderen wat er nodig is om je beroep goed te kunnen Zo hebben we afgelopen jaar samen met de ministeries en de vakbonden veel gedaan aan het terugdringenvan de vermijdbare administratieve lastendruk. Voor professionals die werken met de Wmo hebben we het mogelijk gemaakt dat zij direct met VWS kunnen praten over de onderwerpen die zij willen verbeteren. Samen met RTL-nieuws hebben we een groot onderzoek onder professionals gedaan om te laten zien dat de agressie tegen sociaal werkers ernstige vormen begint aan te nemen. De uitkomsten van het onderzoek waren het openingsitem van het journaal en hebben we met alle politieke partijen gedeeld. Regelmatig agenderen we in de diverse media ook andere onderwerpen die belangrijk zijn voor het sociaal werk, zoals deze maanden de effecten van corona op het werk;
  • Dat we samen met onderzoekers nieuwe (wetenschappelijke) inzichten vertalen naar de werkpraktijk en zo ook beroepsinnovatie stimuleren en daarover publiceren in ons vakblad. Dit bereiken we door samen te werken met lectoren, hoogleraren en kennisinstituten. Kijk bijvoorbeeld op de site ‘Richtlijnen jeugdzorg.nl.’ Ook voor het sociaal werk in de zorg werken we regelmatig mee aan nieuwe richtlijnen;
  • Voor professionals in specifieke functies organiseren we groepen voor professionele ontwikkeling of strategische positionering: bijvoorbeeld voor bedrijfsmaatschappelijk werkers en sociaal werkers die werken in wijken met community development.

Dit alles kan de BPSW alleen doen dankzij jouw lidmaatschap. Verder kunnen wij dit en nog veel meer bereiken dankzij de kennis en ervaringen die jullie met ons delen. Wil je ook invloed hebben op de ontwikkeling en de positionering van je vak? Deel je kennis en ervaringen met ons. We gaan er samen mee aan de slag! Ik hoor graag van je: jwbruins@bpsw.nl

Door Jan Willem Bruins, directeur BPSW