Vakblad Sociaal Werk nr. 1, 2021

  Professionalisering van het sociaal werk| Sociaal werk essentieel tijdens en na corona| Levensloopbegeleiding bij autisme werkt| Project Gers met Geld succesvol voor Rotterdammers met financiële problemen.

  Nieuws

  Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam benoemde dr. Leonie le Sage in december tot lector Professionele identiteit bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Zij gaat zich richten op het versterken van de professionele identiteit van de sociaal werker en de opleider tot sociaal werker.

  Professionalisering

  Professionalisering van sociaal werk spreekt je misschien minder aan dan loverboys, armoede of een nieuwe methode voor werken met gezinnen met meerdere problemen. Toch zijn er goede redenen om je met professionalisering bezig te houden. Dit artikel is gebaseerd op het nieuwe boek over professionaliseren in het sociaal werk. De auteurs geven argumenten waarom het belangrijk is en welke niveaus en factoren een rol spelen bij professionalisering.

  Liefde is niet genoeg

  Net als vele andere kijkers zit ik elke maandag aan de buis gekluisterd voor de Human documentaire Klassen. De documentairemaaksters volgden groep 8 kinderen in Amsterdam-Noord. Aan de ene kant vwo'ertjes in de dop op een witte eliteschool, en aan de andere kant leerlingen met een nog ongewisse schoolloopbaan, op een minder geprivilegieerde basisschool.

  Fotograaf van zijn eigen leven

  Tijdens een poliklinische controle werd een patiënt van 65 jaar door onze MKA-chirurg naar mijn psychosociale spreekuur verwezen. Drie maanden geleden was hij geopereerd aan kanker in het hoofd-halsgebied. Een ingrijpende vorm van kanker met een grote emotionele impact. Deze ziekte bracht een behoorlijke disbalans in zijn leven.

  ‘Impliciete discriminatie over het hoofd gezien’

  Eind 2020 verscheen het boek Verzetten, vermijden of veranderen? Reageren op discriminatie en stigmatisering van Jurriaan Omlo. Hij onderzocht hoe mensen omgaan met uitsluiting en discriminatie. Wat maken ze mee, welke invloed heeft uitsluiting op hen en welke copingstrategieën zetten zij in? Tijd voor een gesprek. Want wat kunnen sociaal werkers leren van deze verhalen?

  Terug naar de basis

  Inmiddels is de coronacrisis bijna een jaar oud. Het sociaal werk is in deze crisis op meerdere fronten essentieel gebleken. En het zal in de toekomst hard nodig blijven.

  Autisme, een leven lang anders

  Mensen met autisme zijn gebaat bij levensloopbegeleiding, zo blijkt uit een pilot van expertiseteam Vanuit Autisme Bekeken (VAB). Zij hebben honderd koppels twee jaar gevolgd en pleiten voor structureel vervolg.

  Cliëntperspectief

  Cliënten in de forensische psychiatrie is gevraagd waarom ze grensoverschrijdend gedrag vertonen; welke attributies spelen daarbij een rol? Dit levert interessante inzichten op voor werkers in deze sector. Naast eventuele stoornissen en andere intrapersoonlijke factoren, spelen de interactie en de omgeving namelijk ook mee.

  Gers met Geld

  Na tegenvallende resultaten binnen de schuldhulpverleningsketen, besloot de gemeente Rotterdam het roer drastisch om te gooien met het nieuwe beleid "Reset Rotterdam". In 2018 presenteerde Rotterdam een ambitieus plan waarin stond dat er binnen drie jaar 15000 ondersteuningsplannen uitgevoerd moesten worden op het gebied van problematische schulden. Een onderdeel van het nieuwe beleid was het project Gers met Geld. In januari 2019 zijn Kwadraad Maatschappelijk werk en brede welzijnsorganisatie Buurtwerk met dit project van start gegaan.

  Boeken

  In het streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft en wordt beloond naar hun kunnen en inzet, is het meritocratische ideaal lang leidend geweest in de (linkse) politiek. Dit als het ultieme antwoord op onrecht, racisme en vooroordelen. Micheal J. Sandel, hoogleraar Politieke wetenschappen aan de Harvard Universiteit, beschrijft in De tirannie van verdienste welke haken en ogen er aan dit ideaal zitten, en naar welk alternatief we moeten streven.

  Huiselijk geweld en mondkapjes

  In deze rubriek kunnen we niet om de coronacrisis heen. Daarom aandacht voor de vraag wat professionals kunnen doen tegen huiselijk geweld in tijden van corona. Ook gaan we in op richtlijnen voor begeleiders in de gehandicaptenzorg voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en mondkapjes. Actueel is de mogelijkheid dat slachtoffers van geweld in de Jeugdzorg een schadevergoeding kunnen aanvragen. We geven aan hoe slachtoffers dat kunnen doen.

  Het wordt een zooitje, iedereen krijgt ruzie met elkaar. De schaduwkanten van de decentralisaties.

  In de eerste Groene Amsterdammer van dit nieuwe jaar staat een uitstekend artikel over de problemen die sociaal werkers hebben om mensen in de maatschappelijke opvang en de jeugdzorg aan goede begeleiding of huisvesting te helpen. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat gemeenten de kosten van deze hulp en begeleiding in de hand willen houden en proberen de kosten en verantwoordelijkheid bij een andere gemeente neer te leggen. Een wethouder uit Zutphen zegt hierover: ‘Gemeenten zijn nu onderling in concurrentie. Op deze manier gaat het niet, het wordt een zooitje, iedereen krijgt ruzie met elkaar.’