Home Magazine Hoofdartikel

Hoofdartikel

Schrijver Joris van Casteren. ‘We laten hun levensverhaal niet verloren gaan’

Dichter en non-fictieschrijver Joris van Casteren noemt eenzaamheid ‘de lepra van de 21e eeuw'. Als coördinator van Stichting De Eenzame Uitvaart ziet hij hoe makkelijk eenzame mensen in deze maatschappij onder de radar blijven. ‘We presenteren de levens van deze mensen aan de samenleving, die hen vergeten is.'

Ecosociaal perspectief op sociaal werk. In wat voor samenleving willen we leven?

Experimenteren met nieuwe leefwijzen is broodnodig, want de huidige samenleving functioneert niet meer, betoogt Richard de Brabander. De rol van sociaal werkers daarbij: het verbeteren van de positie en levenskwaliteit van gemarginaliseerde groepen in de wijken.

Veerkracht nader beschouwd

De zweem van louter optimisme die vaak om het begrip 'veerkracht' heen hangt is niet terecht, vinden Mariël van Pelt en Maja Rocˇak. Mits benaderd vanuit een collectief en kritisch perspectief kan veerkracht niettemin veel betekenen voor het sociaal werk.

Van energie naar veerkracht. Integratie van vluchtelingen

Voor vluchtelingen is een goed verloop van de eerste jaren na de vlucht doorslaggevend voor hun latere integratie. Maatschappelijke condities zijn daarbij belangrijker dan individuele competenties. Om beleid te laten aansluiten bij wat mensen nodig hebben, zijn er verbinders nodig tussen instituties en leefwerelden. Sociaal werkers kunnen die rol op zich nemen door hun kennis in te zetten én responsief te zijn, aldus Halleh Ghorashi.

Cultuur en gender: tegenpolen?

Moet je vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid rekening houden met cultureel verschil in genderrelaties? En moet je dan extra alert zijn op culturele praktijken die de rechten van vrouwen schaden? Deze vragen moeten altijd gesteld worden, betoogt Sawitri Saharso, ook al zijn ze niet eenvoudig te beantwoorden.

Fundament van het zorgaanbod. Over mantelzorg en de rol van sociaal werkers daarbij

Het woord 'mantelzorg' roept bij veel mensen verwarring op en een groot deel van de Nederlanders voelt zich er, zo lijkt het, niet door aangesproken. Toch vormt de mantelzorg, samen met andere vormen van informele hulpverlening, het fundament van het totale zorgaanbod in Nederland, zegt Rick Kwekkeboom. Zoals elk fundament heeft ook mantelzorg onderhoud en aandacht nodig. Hierin spelen professionele hulpverleners een belangrijke rol.

Politiserend handelen in het sociaal werk

Sociaal werkers hebben een politieke opdracht. In internationale definities vinden we terug dat het sociaal werk veranderingen realiseert ingebed in een streven naar sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten. Politiserend werken is één van de manieren waarop sociaal werkers kunnen vorm geven aan die veranderingen. Vlaamse praktijkwerkers, academici en praktijklectoren ontwikkelden een handelingskader om sociaal werkers te ondersteunen in die politiserende processen.

Suïcidepreventie voor sociaal werk. De moed om te luisteren.

Luisteren is 'core business' voor sociaal werkers, maar bij iemand met een doodswens is de neiging terug te deinzen vaak groot. Een drievoudige professionaliseringsslag kan daar verandering in brengen, betogen Paul van Hoek en Marjoleine Vosselman.

Een motor voor verandering

Hoop en perspectief hebben is van belang voor alle mensen, niet in de laatste plaats voor cliënten in het sociale domein. De kracht die hoop kan bieden, krijgt niettemin te weinig aandacht in het vakgebied, vinden Goos Cardol en Lennie Haarsma. Zij begonnen een project rond hoop.

Over de reputatie van sociaal werkers

Buitenlandse onderzoeken laten zien dat veel sociaal werkers denken dat hun beroep een negatief imago heeft. Hoe zit dat met sociaal werkers in Nederland? En hoe terecht zijn dergelijke aannames over de eigen reputatie eigenlijk?