Home Magazine Hoofdartikel

Hoofdartikel

Cultuur en gender: tegenpolen?

Moet je vanuit het oogpunt van sociale rechtvaardigheid rekening houden met cultureel verschil in genderrelaties? En moet je dan extra alert zijn op culturele praktijken die de rechten van vrouwen schaden? Deze vragen moeten altijd gesteld worden, betoogt Sawitri Saharso, ook al zijn ze niet eenvoudig te beantwoorden.

Fundament van het zorgaanbod. Over mantelzorg en de rol van sociaal werkers daarbij

Het woord 'mantelzorg' roept bij veel mensen verwarring op en een groot deel van de Nederlanders voelt zich er, zo lijkt het, niet door aangesproken. Toch vormt de mantelzorg, samen met andere vormen van informele hulpverlening, het fundament van het totale zorgaanbod in Nederland, zegt Rick Kwekkeboom. Zoals elk fundament heeft ook mantelzorg onderhoud en aandacht nodig. Hierin spelen professionele hulpverleners een belangrijke rol.

Politiserend handelen in het sociaal werk

Sociaal werkers hebben een politieke opdracht. In internationale definities vinden we terug dat het sociaal werk veranderingen realiseert ingebed in een streven naar sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten. Politiserend werken is één van de manieren waarop sociaal werkers kunnen vorm geven aan die veranderingen. Vlaamse praktijkwerkers, academici en praktijklectoren ontwikkelden een handelingskader om sociaal werkers te ondersteunen in die politiserende processen.

Suïcidepreventie voor sociaal werk. De moed om te luisteren.

Luisteren is 'core business' voor sociaal werkers, maar bij iemand met een doodswens is de neiging terug te deinzen vaak groot. Een drievoudige professionaliseringsslag kan daar verandering in brengen, betogen Paul van Hoek en Marjoleine Vosselman.

Een motor voor verandering

Hoop en perspectief hebben is van belang voor alle mensen, niet in de laatste plaats voor cliënten in het sociale domein. De kracht die hoop kan bieden, krijgt niettemin te weinig aandacht in het vakgebied, vinden Goos Cardol en Lennie Haarsma. Zij begonnen een project rond hoop.

Over de reputatie van sociaal werkers

Buitenlandse onderzoeken laten zien dat veel sociaal werkers denken dat hun beroep een negatief imago heeft. Hoe zit dat met sociaal werkers in Nederland? En hoe terecht zijn dergelijke aannames over de eigen reputatie eigenlijk?

Geef ervaringskennis de plek die het toekomt

Dat professionaliteit en ervaringsdeskundigheid niet in één persoon verenigd kunnen zijn, elkaar onderling uitsluiten en hoogstens aanvullingen op elkaar zijn, wordt gesuggereerd op de website van het NJi en ook door veel professionals voetstoots aangenomen. Dat misverstand moet de wereld uit, vinden Caroline Quarles, Alie Weerman en Shantal Holwijn.

Samenspel van vertrouwen

'Samensturing', of 'collaborative governance' is een parapluterm voor bestuurs- en samenwerkingsvormen die het midden houden tussen hiërarchische aansturing en zelfbeheer. Samensturing komt in sommige buurthuizen maar moeizaam tot stand, in andere verloopt dat juist een stuk soepeler. Hoe kan dat? Een analyse aan de hand van voorbeelden.

‘Ik wil niet door jou geholpen worden!’

De 39-jarige Sanna Elkadiri is sinds begin 2021 de bekendste zorgverlener met een Marokkaanse achtergrond. Zij kreeg de eerste prik tegen corona. Ze behoort tot de groep van ruim 22.000 werkers in zorg en welzijn met een Marokkaanse afkomst. Na Surinamers zijn zij van alle niet-westerse groepen met 18 procent het meest vertegenwoordigd in zorg en welzijn, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ervaren zij dilemma's rondom hun achtergrond?

Professionalisering

Professionalisering van sociaal werk spreekt je misschien minder aan dan loverboys, armoede of een nieuwe methode voor werken met gezinnen met meerdere problemen. Toch zijn er goede redenen om je met professionalisering bezig te houden. Dit artikel is gebaseerd op het nieuwe boek over professionaliseren in het sociaal werk. De auteurs geven argumenten waarom het belangrijk is en welke niveaus en factoren een rol spelen bij professionalisering.