Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Gezinshereniging. Tussen recht en praktijk

Vluchtelingen die zich willen herenigen met hun gezin, beroepen zich op een recht dat in de praktijk moeilijk afdwingbaar blijkt. De procedure heeft een zware impact op ouders en minderjarige vluchtelingen. Pascal DeBruyne laat zien hoe hulpverleners deze gezinnen met weinig handvatten zo goed mogelijk proberen te begeleiden.

Dakloosheid. Beleid met grote ambities

Uit nieuwe cijfers blijkt dat de groep dak- en thuisloze mensen diverser en groter is dan werd gedacht. Ambitieus beleid moet dit probleem tegengaan, met onder meer een nadruk op dakloosheid als maatschappelijk vraagstuk in plaats van als individueel probleem. Maar er is ook geld nodig, zeggen de grote gemeenten.

Voortzetting VSW-actieprogramma. Meer aandacht voor bewustwording

Wat doet de overheid allemaal om eenzaamheid te bestrijden? We nemen een duik in een landelijk actieprogramma, gesubsidieerde onderzoeksprojecten en de jaarlijkse Week tegen eenzaamheid. Met onder andere de nadruk op bewustwording, meer maatschappelijk initiatief en een grotere rol voor gemeenten.

Wachten op wetgeving. Hoog tijd voor de Wams?

De integrale aanpak die beoogd werd met de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is geen werkelijkheid geworden. Veel gezinnen hebben nog steeds te maken met meerdere hulpverleners.

Heeft de jeugd(zorg) de toekomst? Reorganisatie jeugdzorg

Het is alwéér onrustig in de jeugdzorg. Overheid en ketenpartners zijn druk doende met hervormingen, maar het is zeer de vraag of die tot zodanige veranderingen leiden dat de valkuilen van de afgelopen vijftig jaar vermeden worden.

Nieuwe klachtenroute. Beter leren van klachten

Een nieuwe vorm van klachtbehandeling moet recht doen aan een belangrijk doel van professioneel toezicht, namelijk: het vergroten van de zelfreflectie bij professionals en het beter inbedden van beroepsnormen in de dagelijkse praktijk. Want er is meer heil te verwachten van goede gesprekken waarvan je kunt leren, dan van normeren en straffen.

Klimaatdoelen. Wat gaat de overheid doen?

De val van kabinet Rutte IV verandert niets aan de noodzaak van een doortastende overheid die op korte termijn klimaatmaatregelen treft. Helaas zal ze waarschijnlijk tot verder uitstel leiden. Ter opfrissing van ons geheugen nog even de klimaatdoelen, aangevuld met aanbevelingen van de SER.

Gezinshuiskinderen en -ouders. Knelpunten en rechtspositie

Sinds 2015 is in de Jeugdwet (Jw) expliciet opgenomen dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bij voorkeur in een pleeggezin of een gezinshuis moeten worden opgevangen (art. 2.3 lid 6 Jw). Wat zijn de kenmerken van zo'n gezinshuis? Wat zijn gebleken knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van gezinshuiskinderen en -ouders? En wat kunnen we leren van rechterlijke uitspraken hieromtrent? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.