Home Magazine Wetten en regels

Wetten en regels

Gezinshuiskinderen en -ouders. Knelpunten en rechtspositie

Sinds 2015 is in de Jeugdwet (Jw) expliciet opgenomen dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bij voorkeur in een pleeggezin of een gezinshuis moeten worden opgevangen (art. 2.3 lid 6 Jw). Wat zijn de kenmerken van zo'n gezinshuis? Wat zijn gebleken knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van gezinshuiskinderen en -ouders? En wat kunnen we leren van rechterlijke uitspraken hieromtrent? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.

Ondersteunend en belemmerend. Wetgeving rond mantelzorg

De overheid doet graag een beroep op de 'eigen kracht' van burgers en steunt dit soms met maatregelen. Maar dezelfde overheid die verwacht dat naasten zorg voor elkaar hebben, bemoeilijkt die onderlinge zorg ook nogal eens met regelgeving. Annemarie Meijers gaat na welke wetten en regels er bestaan rond mantelzorg.

Ter bevordering van een brede blik

Begin 2022 verscheen bij Uitgeverij Coutinho een boek met de titel Recht doen aan sociale professionals, geschreven door Goos Cardol. VSW-redacteur Lennie Haarsma vindt dat een belangrijk boek voor sociaal werkers en zet daarom in deze aflevering van Wetten & Regels uiteen waarover het gaat.

Onveilige arbeidsomstandigheden

Pesterijen en intimidatie op de werkvloer lijken soms eerder regel dan uitzondering. Slachtoffers kunnen er verregaand onder lijden, organisaties waar het zich voordoet hebben hogere verzuimcijfers en ook de maatschappelijke kosten ervan zijn hoog. Wat zegt de wet over sociale onveiligheid op het werk? En tot welke instanties kan een slachtoffer zich wenden?

Een wijziging in de Transgenderwet

Binnenkort praat de Tweede Kamer over een voorgestelde wijziging in de Transgenderwet. Doel van die wijziging is om het voor mensen gemakkelijker te maken de geslachtsaanduiding te veranderen waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). In deze editie van Wetten en Regels gaan we in op drie vragen: Wat behelst de wijziging van deze wet? Wat is de mening van het College voor de Rechten van de Mens over de voorgestelde wijziging? En hoe kunnen professionals mensen met transgender gevoelens ondersteunen?

Bescherming van kinderen is een overheidstaak

De verontwaardiging in Den Haag over de aan de toeslagenaffaire gerelateerde uithuisplaatsing van kinderen geeft blijk van weinig betrokkenheid bij de sector en van een slecht geheugen, betoogt Annemarie Meijers. Haastig ingevoerde wetten en ingrijpende bezuinigingen roepen de vraag op of onze overheid daadwerkelijk bereid is kinderen te beschermen. 'Deze uithuisplaatsingen zijn een direct gevolg van een drama dat onze politici zelf geregisseerd hebben.'

Toeslagenaffaire. Ongekend onrecht: de tussenstand

De toeslagenaffaire werd in het eindrapport van de parlementaire commissie die er onderzoek naar deed, omschreven als een 'ongekend onrecht', door de staat gepleegd jegens haar burgers. Een schrijnend aspect ervan is de uithuisplaatsing van ten minste 1115 kinderen uit gedupeerde gezinnen. Of die uithuisplaatsingen allemaal direct verband houden met de onterechte verdenking van fraude, wordt nog onderzocht.

Armoedebestrijding

In deze rubriek besteedden we al vaker aandacht aan armoede of daaraan verwante onderwerpen. Voor mensen die nu al moeite hebben om rond te komen, doen zich nieuwe bedreigingen voor. De gevolgen van de coronapandemie zijn voelbaar in de prijzen van allerlei producten. Wonen wordt steeds duurder en ook zijn er zorgen over de stijgende energieprijzen. Hoog tijd om nog eens te bekijken wat de overheid doet om de armoede in Nederland te bestrijden. Een overzicht van een aantal belangrijke wetten.

Het recht om te weten van wie je afstamt

Hoe zit het anno 2021 met het recht van een donorkind om te weten wie zijn of haar donor is? Dit jaar kwamen twee rechtszaken hierover volop in de publieke belangstelling. In dit artikel gaan we in op (veranderingen in) wetgeving over kunstmatige inseminatie met donorsperma (KID) en houden we beide rechtszaken tegen het licht. Het recht van een donorkind om te weten wie zijn/haar biologische vader is, lijkt aan belang te winnen.

In het belang van het kind

Artikel 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind is een van de belangrijkste en meest gebruikte artikelen uit dit verdrag. Het artikel bepaalt dat bij alle maatregelen die een kind betreffen het belang van dit kind voorop moet staan. Dat een beroep op het artikel uitkomst kan bieden waar wetgeving dat niet mogelijk maakt, bewijst een rechtszaak bij de rechtbank van Gelderland.