Home Magazine Wetten en regels

Wetten en regels

Nieuwe cao. Structurele loonsverhoging en inzet op vitaliteit

De nieuwe Cao Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening ging in juli van dit jaar in. Nieuw zijn onder andere de loonsverhoging van 15 procent, de inzet op meer inspraak, de aanpak van de hoge werkdruk voor sociaal werkers in vaste dienst en de verhoging van de onregelmatigheidstoeslag.

Klimaatdoelen. Wat gaat de overheid doen?

De val van kabinet Rutte IV verandert niets aan de noodzaak van een doortastende overheid die op korte termijn klimaatmaatregelen treft. Helaas zal ze waarschijnlijk tot verder uitstel leiden. Ter opfrissing van ons geheugen nog even de klimaatdoelen, aangevuld met aanbevelingen van de SER.

Inspraak organiseren. De rol van sociaal werkers bij patiëntenparticipatie.

Veel sociale professionals hebben in hun werk te maken met mensen die ziek zijn of een handicap hebben. Als deze mensen invloed willen uitoefenen op beleid en organisatie van zorg en welzijn en hun stem willen laten horen, is het van belang dat sociale professionals hen kunnen doorverwijzen naar lokale belangenorganisaties, gehandicaptenplatforms of andere burgerinitiatieven die dat mogelijk maken. Welke mogelijkheden hebben sociaal werkers hierbij?

Nieuwe noodsignalen over de opvang van asielzoekers

Sinds de problemen van afgelopen zomer lijkt de situatie in Ter Apel niet noemenswaardig verbeterd. Het gerechtshof Den Haag tikte de Nederlandse staat op zijn vingers vanwege het feit dat de opvang niet aan de normen voldoet en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd verstuurde een brandbrief over tekortschietende zorg. Betrokken instanties waarschuwen voor een nieuwe crisis, wanneer de toestroom van asielzoekers weer toeneemt.

Gezinshuiskinderen en -ouders. Knelpunten en rechtspositie

Sinds 2015 is in de Jeugdwet (Jw) expliciet opgenomen dat kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, bij voorkeur in een pleeggezin of een gezinshuis moeten worden opgevangen (art. 2.3 lid 6 Jw). Wat zijn de kenmerken van zo'n gezinshuis? Wat zijn gebleken knelpunten met betrekking tot de rechtspositie van gezinshuiskinderen en -ouders? En wat kunnen we leren van rechterlijke uitspraken hieromtrent? Dat zijn vragen die in deze bijdrage aan de orde komen.

Ondersteunend en belemmerend. Wetgeving rond mantelzorg

De overheid doet graag een beroep op de 'eigen kracht' van burgers en steunt dit soms met maatregelen. Maar dezelfde overheid die verwacht dat naasten zorg voor elkaar hebben, bemoeilijkt die onderlinge zorg ook nogal eens met regelgeving. Annemarie Meijers gaat na welke wetten en regels er bestaan rond mantelzorg.

Ter bevordering van een brede blik

Begin 2022 verscheen bij Uitgeverij Coutinho een boek met de titel Recht doen aan sociale professionals, geschreven door Goos Cardol. VSW-redacteur Lennie Haarsma vindt dat een belangrijk boek voor sociaal werkers en zet daarom in deze aflevering van Wetten & Regels uiteen waarover het gaat.

Onveilige arbeidsomstandigheden

Pesterijen en intimidatie op de werkvloer lijken soms eerder regel dan uitzondering. Slachtoffers kunnen er verregaand onder lijden, organisaties waar het zich voordoet hebben hogere verzuimcijfers en ook de maatschappelijke kosten ervan zijn hoog. Wat zegt de wet over sociale onveiligheid op het werk? En tot welke instanties kan een slachtoffer zich wenden?

Een wijziging in de Transgenderwet

Binnenkort praat de Tweede Kamer over een voorgestelde wijziging in de Transgenderwet. Doel van die wijziging is om het voor mensen gemakkelijker te maken de geslachtsaanduiding te veranderen waarmee zij geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP). In deze editie van Wetten en Regels gaan we in op drie vragen: Wat behelst de wijziging van deze wet? Wat is de mening van het College voor de Rechten van de Mens over de voorgestelde wijziging? En hoe kunnen professionals mensen met transgender gevoelens ondersteunen?

Bescherming van kinderen is een overheidstaak

De verontwaardiging in Den Haag over de aan de toeslagenaffaire gerelateerde uithuisplaatsing van kinderen geeft blijk van weinig betrokkenheid bij de sector en van een slecht geheugen, betoogt Annemarie Meijers. Haastig ingevoerde wetten en ingrijpende bezuinigingen roepen de vraag op of onze overheid daadwerkelijk bereid is kinderen te beschermen. 'Deze uithuisplaatsingen zijn een direct gevolg van een drama dat onze politici zelf geregisseerd hebben.'