Home Magazine Onderzoek

Onderzoek

Ervaringskennis in de ggz. Riskant of onmisbaar?

Het aanwenden van ervaringskennis in de ggz stagneert. Wil je als professional je ervaringskennis gebruiken, dan mag dat alleen binnen een specifiek kader. En dat is zonde, want deze kennis kan veel goeds opleveren voor cliënten, blijkt uit onderzoek.

Oudere migranten. Niet alleen, toch eenzaam

De kwaliteit van de sociale relaties van oudere migranten is minstens zo belangrijk als het aantal relaties. Ook als een oudere veel sociale relaties heeft moeten we alert zijn op signalen van eenzaamheid. En, zeggen onderzoekers Nina Conkova en Rowan ten Kate: betrek oudere migranten bij de ontwikkeling van interventies, want dat verhoogt de kans op een geslaagde, cultuursensitieve aanpak.

Jongeren met gedragsproblemen. Een duwtje in de rug

De vraag naar psychologische en sociaal-maatschappelijke zorg voor jeugd neemt toe. Zeker sinds de coronapandemie, die een sterke impact had op de omgeving en leefcontext van jongeren. Een zorgelijke situatie, die veel vraagt van professionals. Almir Mahmutovic en Maarten van Houten onderzochten hoe professionals kunnen samenwerken aan de betrokkenheid van jongeren bij hun behandeling.

Het belang van individuele aandacht. Mantelzorgers met een migratieachtergrond

Mantelzorgers met een migratieachtergrond geven gemiddeld langer en intensievere zorg dan mantelzorgers uit de meerderheidspopulatie en maken minder gebruik van formele hulpbronnen. Om hen goed te kunnen ondersteunen, is het van belang zicht te krijgen op hun individuele ervaringen en persoonlijke situatie en weg te blijven bij aannames over ‘de onbegrijpelijke ander'.

Burgerinspraak. Help burgers bij het claimen van participatie

Veel grootschalige stadsvernieuwingsprojecten vinden plaats in gebieden met een slecht imago. Ondanks onderzoek en best practices schiet burgerinspraak bij stadsvernieuwingsprojecten vaak tekort. Onderzoek in Heerlen Noord geeft inzichten in hoe het beter kan. Bij stadsvernieuwingsprojecten moeten we niet alleen oog hebben voor rationele argumenten vóór of tegen een interventie, maar begrijpen wat er voor mensen op het spel staat.

Integrale samenwerking. Voor een lagere energierekening in Soest

Hoe werk je met verschillende soorten organisaties en bewoners aan de verduurzaming van een wijk? Onderzoeker Maarten ter Huurne vertelt hoe in de wijk Smitsveen in Soest gebruik werd gemaakt van participatief actieonderzoek. Met als opbrengst: gezamenlijke acties en creatieve verbindingen tussen vrijwilligersorganisaties en andere partners, ook buiten het project om.

Opvoeden doe je samen

Kinderen ontwikkelen zich het best in een stimulerende en veilige pedagogische omgeving. Ouders kunnen daarbij vaak wel wat hulp gebruiken: van elkaar en, indien nodig, van hulpverleners. Toch vinden die elkaar niet altijd vanzelf. Els Bos-De Groot onderzocht hoe ouders en professionals in de wijk nader tot elkaar te brengen zijn.

Jonge levens opnieuw opbouwen

Om gevluchte Syrische kinderen en jongeren te helpen om hun leven hier op te bouwen, is vooral de normalisering van het dagelijks leven belangrijk. De positieve reacties vanuit de samenleving wegen ruimschoots op tegen de uitsluiting die zij ervaren, maar we moeten ervoor waken dat zij genoeg kansen krijgen om hun potentieel te verwezenlijken.

In samenspraak beslissen

In de wereld van jeugdhulp en onderwijs is toenemend aandacht voor 'shared decision making'. Maar hoe voer je in een cultuur waarin relaties veelal ongelijkwaardig zijn, een gelijkwaardig gesprek? Ga dan uit van de principes van cocreatie, betogen Linda van Laarhoven en Huub Purmer.

Zorgtaken draaglijk houden

Een groot deel van de Nederlandse bevolking verleent mantelzorg aan familie, vrienden of buren. Waar zowel zorgverlener als -ontvanger deze manier van zorgverlening vaak positief beoordelen, heeft de steeds groter wordende druk die op mantelzorgers gelegd wordt ook keerzijden. Judith Bom deed onderzoek naar de mogelijk negatieve gevolgen van mantelzorg verlenen en bespreekt oplossingsrichtingen om de zorgtaken bij mantelzorg draaglijk te houden.