Auteursrichtlijnen

Uw tekst

 • Maak een heldere opzet van de tekst met een logische indeling voor de lezer.
 • Geef de tekst een kernachtige titel (maximaal 7 woorden).
 • U schrijft voor sociaal werkers zelf, mensen die met hun beide benen in de dagelijkse praktijk van het werk staan. Stem uw artikel daar op af.
 • Onder sociaal werk vallen onder meer maatschappelijk werkers, sociaal-pedagogische hulpverleners, mensen met een opleiding in de cultureel maatschappelijke vorming en jeugdzorgwerkers. Het zijn mensen met uiteenlopende opleidingen en beroepen, maar ze werken allemaal in het sociaal werk.
 • Sociaal werkers hebben over het algemeen een hbo-opleiding. U kunt als auteur dus enig niveau verwachten. Toch is het verstandig om zo helder en concreet mogelijk te schrijven en jargon te vermijden. Bouw uw betoog strak op, zonder zijsporen. Formuleer een duidelijke vraag die u met uw artikel wilt beantwoorden, alvorens u gaat schrijven.  Probeer kernachtig te formuleren. Geef waar mogelijk praktische voorbeelden, bijvoorbeeld in kadertjes. Probeer noten zoveel mogelijk te vermijden – in de praktijk worden ze nauwelijks gelezen. Wees selectief bij het vermelden van literatuur.
 • In Vakblad Sociaal Werk verschijnen verschillende bijdragen van verschillende lengte. Een artikel heeft 600 woorden per pagina. Een artikel van twee pagina’s is dus 1200 woorden. Een hoofdartikel kan maximaal 1800 woorden lang zijn. De lengte van het artikel bepaalt de redactie in overleg met u.
 • Schrijf uw bijdrage in Word. Voeg zo weinig mogelijk opmaakkenmerken toe. Karakteriseer de gehele tekst als ‘standaard’. Type noten gewoon onder de tekst en dus niet als Word-noot. Voeg geen paginanummers of andere kop- of voetteksten toe. Zet de afbreekroutine uit. Schrijf geen woorden in hoofdletters, vet of onderstreept om ze te benadrukken, maar gebruik hiervoor uitsluitend cursief. Lever uw tekst digitaal aan per e-mail.
 • Lever tabellen, figuren of schema’s apart aan, als opgemaakt illustratiebestand.
 • Gebruik de voorkeurspelling. Raadpleeg het groene boekje.
 • Vermeld bij uw bijdrage uw naam en functie.

Procedure

 • Tijdens het schrijven van uw bijdrage is één van de redacteuren uw contactpersoon.
 • In overleg met de redacteur bepaalt u omvang en reikwijdte van uw bijdrage, de gebruikte invalshoek, enzovoorts.
 • Uw redacteur maakt afspraken met u over planningen en deadlines.
 • U stuurt uw concepttekst rechtstreeks naar uw redacteur (en dus niet naar het redactiesecretariaat of naar de eindredactie). Uw redacteur zorgt ervoor dat andere redacteuren uw concept lezen en er zo nodig commentaar op leveren. Dat commentaar hoort u terug via uw redacteur. In overleg met uw redacteur bewerkt u uw tekst vervolgens tot een definitieve bijdrage.
 • De redactie kan ook in de laatste fase van de procedure besluiten een bijdrage niet te plaatsen, indien deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet.
 • De redactie kan om uiteenlopende redenen beslissen om plaatsing uit te stellen tot een volgend nummer.
 • De eindredacteur voegt in de laatste fase, onder verantwoordelijkheid van de redactie, koppen en intro’s toe. Soms is het nodig om teksten eindredactioneel te bewerken, bijvoorbeeld om de leesbaarheid te vergroten of om de tekst in te korten. Als dat leidt tot inhoudelijke wijzigingen, krijgt u de geredigeerde tekst voor publicatie nog eens door de eindredactie voorgelegd.
 • Vakblad Sociaal Werk beschikt niet over een redactioneel budget voor bijdragen. Het is daardoor helaas niet mogelijk om u een honorarium te betalen of uw onkosten te vergoeden. U krijgt uiteraard wel enkele bewijsexemplaren toegezonden.

Juridische aspecten

 • Op publicaties in Vakblad Sociaal Werk zijn van toepassing de ‘Standaardpublicatievoorwaarden voor bijdragen aan tijdschriften en soortgelijke uitgaven’ van Springer uitgeverij b.v.
 • De Standaardpublicatievoorwaarden van Bohn Stafleu van Loghum bv houden in dat u de uitgeverij machtigt om uw bijdrage volledig en exclusief te exploiteren. Uw tekst kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor publicatie in andere tijdschriften, boeken, databanken, websites of readers. U mag uw tekst ook niet meer elders ter publicatie aanbieden.
 • Heeft u bezwaar tegen deze overdracht van exploitatierechten, laat dat dan schriftelijk weten aan de redactiecoördinator van Vakblad Sociaal Werk, Macella.Strauss@bsl.nl . Vermeld in dat geval in uw brief of e-mail uitdrukkelijk dat u wél toestemming geeft voor eenmalige publicatie van uw bijdrage in en op de website, maar dat u alle verdere rechten behoudt.

Levert u een bijdrage zonder verdere schriftelijke verklaring, terwijl u op de hoogte bent van de bovengenoemde Standaardpublicatievoorwaarden, dan wordt u geacht stilzwijgend akkoord te zijn met deze voorwaarden

Aanbieden kopij

Vermeld hoe de redactie contact met u op kan nemen voor de terugkoppeling.

Plaats boven aan uw artikel uw naam, die van uw eventuele coauteurs, uw functie en werkplek. Als u het op prijs stelt reacties op uw artikel te ontvangen, dan kunt u uw e-mailadres vermelden